Opracowanie 9/22/1995

Zmiany:  9/13/1996

Zmiany:  10/20/2000

           Zmiany:  11/16/2001

 

Zasady
Przygotowania i Przeprowadzania Wyborów

Zarządu i Rady Opiekunów Domu Polskiego

w Seattle w roku 2002 i latach następnych

 

Przygotowanie Zebrania:

 

1.      Przygotowaniem wyborów i przeprowadzaniem zebrania wyborczego zajmuje się Komisja Wyborcza powołana przez Prezesa Zarządu Domu Polskiego.

2.      Komisja Wyborcza składa się z 5 (pięciu) osób, spośród których Prezes Zarządu mianuje przewodniczącego Komisji.

3.      Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na żadną funkcję wybieralną na przygotowywanym przez Komisję zebraniu wyborczym.  Pod pojęciem zebrania wyborczego rozumie się drugą część zebrania sprawozdawczo-wyborczego.  Prowadzącym zebranie wyborcze jest z urzędu przewodniczący Komisji. Część sprawozdawcza jest przygotowywana przez ustępujący Zarząd, a rola Komisji Wyborczej w tej części sprowadza się do ustalenia, czy jest wymagana na Zebraniu większość (quorum).

4.      Zebranie wyborcze (sprawozdawczo-wyborcze) odbywać się będzie zawsze w ostatnią sobotę stycznia każdego roku, o godzinie 3:00 po południu, w pomieszczeniach Domu Polskiego w Seattle. Zebranie wyborcze jest zwoływane przez Zarząd jako zebranie nadzwyczajne.

 

Uprawnienia do Głosowania:

 

1.      Uprawnionymi do kandydowania i wybierania są wszyscy członkowie Domu Polskiego, którzy najpózniej w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego termin Zebrania będą mieli zapłacone składki za ten upływający rok i którzy zostali członkami Domu Polskiego nie później niż 30 czerwca tegoż roku. Pod pojęciem "zapłacone składki" rozumie się, że pieniądze (czek lub gotówka) znajdują się w kasie Domu Polskiego. Listę uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach zamyka się w dniu 31 grudnia tegoż roku.

2.      Członkowie którzy z jakichkolwiek powodów nie będą mogli wziąć udziału w zebraniu wyborczym osobiście, będą mogli (zgodnie z Art. 8 Statutu Domu Polskiego) wziąć udział w głosowaniu za pomocą upoważnień ("proxy").

3.      Zarząd Domu Polskiego, najpóźniej do 15-go stycznia, roześle do wszystkich członków Domu Polskiego, których podpisy znajdują się w kartotece prowadzonej przez Sekretarza Korespondencyjnego i którzy mają uprawnienia do głosowania na nadchodzącym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, formularze upoważnień ("proxy").

4.      Członek Domu Polskiego, którego podpisu nie ma w kartotece, a który będzie chciał skorzystać z tej możliwości, będzie musiał osobiście odebrać w Komisji formularz "proxy", składając równocześnie swój podpis na liście uprawnionych do głosowania. Komisja będzie wydawała formularze podczas specjalnych dyżurów w Domu Polskim. Dyżurów tych bedzie nie mniej niż 2 (dwa), a o ich terminie Komisja poinformuje ogół członków. Osoby, które za względu na chorobę lub podeszły wiek (tylko) nie będą mogły odebrać formularzy osobiście, zgłoszą taką sytuację do przewodniczącego Komisji, a wtedy Komisja dowiezie tym osobom wymagane dokumenty do domów.

Osoby, ktore z innych powodów (np ze względu na odległość) nie będą mogły osobiście złozyć podpisu, mogą to zrobić przesyłając na ręce Komisji (na adres Domu Polskiego) dokument zawierający  potwierdzony notarialnie podpis danego członka Domu Polskiego.

5.      W okresie pomiędzy 1-ym stycznia a dniem Zebrania (włącznie) składki członkowskie nie będą przyjmowane.

 

Kandydowanie i Wybory:

 

1.      W wyborach w każdym roku są do obsadzenia następujące stanowiska:

 

·        Rada Opiekunów - 15 osób; przewodniczącego Rada wybiera spośród swojego grona.

·        Komisja Rewizyjna - minimum 3 osoby wybierane spośród członków Rady Opiekunów - przewodniczącego Komisja wybiera spośród własnego grona.

·        Prezes Zarządu Domu Polskiego.

·        Wiceprezesi Zarządu: pierwszy wice, d/s administracyjnych, d/s planowania finansowego, d/s kulturalnych, d/s rozrywki (zabawy), d/s remontów i konserwacji oraz (w razie potrzeby) d/s specjalnych.

·        Skarbnik Domu Polskiego.

·        Sekretarze: Korespondencyjny i Protokółowy

 

2.      Rada Opiekunów jest zobowiązana, realizując swoje obowiązki jako organ nadzorujący działalność Towarzystwa Domu Polskiego, do podejmowania poszukiwań kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu i rekomendowania go później wyborcom. Rekomendacja ta powinna być przedstawiona członkom Domu Polskiego zarówno w pamflecie wyborczym jak również na Zebraniu Wyborczym.

3.      Wskazane jest, aby każdy kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu znalazł kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarzadzie i rekomendował ich jako swoich przyszłych współpracowników. 

4.      Powyższe (punkt 2 i punkt 3) nie zmienia podstawowej zasady, że każdy członek posiadający prawo wyborcze może zgłosić swoją kandydaturę na każde stanowisko w Zarządzie, w tym Prezesa Zarządu również.

5.      Członkowie Domu Polskiego, pragnący kandydować na poszczególne stanowiska zgłaszają swoje kandydatury pisemnie, w formie w jakiej chcą się przedstawić wyborcom, do Komisji Wyborczej najpóźniej do dnia 5-go stycznia danego roku.  Komisja Wyborcza z uzyskanych materiałów (bez prawa dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych) przygotuje pamflet wyborczy i roześle do wszystkich uprawnionych do głosowania nie później niż do dnia 15-go stycznia tegoż roku. Razem z pamfletem wyborczym do każdego uprawnionego do głosowania członka zostanie wysłany formularz upoważnienia ("proxy").

6.      Tylko osoby zgłoszone do Komisji Wyborczej w określonym wyżej trybie będą kandydowały w wyborach. Ponieważ koniecznym jest, aby wszyscy kandydaci byli wcześniej znani wyborcom, nie będzie możliwości tzw. kandydowania "z sali".

7.      Na stanowiska Prezesa i członków Zarządu, w tych przypadkach gdy jest tylko jeden kandydat na poszczególne stanowisko, karta wyborcza umożliwia głosowanie wyborcom ZA lub PRZECIW poszczególnym kandydatom.

 

 

Dokument ten jest napisany w językach polskim i angielskim i obie wersje językowe są równoważne.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w interpretacji, wersja angielska jest wersją oficjalną.