12-go listopada 2006

Akademia ku czci 88-tej rocznicy Odrodzenia Polski

 

Uroczystą akademię prowadziła pani Barbara Strutyńska.  W części oficjalnej Prezes Domu Polskiego pani Elżbieta Filipczuk odczytała referat przypominający wagę tego wydarzenia dla Polski i świata (tekst przemówienia poniżej) a ks. Stanisław Michałek, proboszcz Polskiej Parafii wygłosił inwokację.

W części artystycznej Zuchy i Skrzaty pod kierownictwem pani Anny Bieniek przedstawiły okolicznościowe wiersze i piosenki.  Po naszych najmłodszych wystąpili uczniowie Szkoły Polskiej pod dyrekcją pani Krystyny Świetlickiej. 

Grupa Recytatorska Dorosłych wystąpiła z słuchowiskiem pod tytułem "Do kraju tego gdzie kruszynę chleba..." w reżyserii pani Barbary Strutyńskiej.

Chór "Vivat Musica!" pod dyrekcją Pani Anny Sawickej zaprezentował okolicznościowe pieśni.  Po zakończeniu występu chór wręczył kierownictwu Domu Polskiego i Rady Opiekunów gobelin z godłem Polski otrzymany podczas galowego występu na XII Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie i serce łączące flagi polską i amerykańską wykonane przez pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej we Włościborzu.  Oprawę do serca wykonali państwo Grzeszczuk.  Do biblioteki Domu Polskiego chór przekazał kasety video z galowego występu w Koszalinie oraz książki o losach Polakow na Syberii w czasie II Wojny Światowej

Dodatkowym elementem akademii było odśpiewanie "Sto Lat" z okazji urodzin Ks. Stanisłąwa Michałka.

Święto Niepodległości Polski, 11 listopada, 2006

Przemówienie Pani Elżbiety Filipczuk
Prezes Domu Polskiego, Seattle, WA

Nasz Zryw Wolnościowy

"Polska Rzeczpospolita, Odrodzona i Niepodległa": tak nazwał Polskę Wódz Naczelny państwa polskiego Józef Piłsudski w depeszy skierowanej 88 lata temu do Prezydenta USA W. Wilsona, do rządów Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Niemiec i innych państw, kiedy zawiadamiał ich o "powstaniu Państwa Polskiego Niepodległego po 135 latach rozbiorów i przemocy ciążących nad losami Polski".  Państwo to powołane zostało do nowego życia dnia 11 listopada 1918 r. Sejm specjalnym dekretem ustanowił dzień 11 listopada Świętem Niepodległości, jak również świętem narodowym ustanowił rocznicę Konstytucji 3 Maja, która wytyczyła drogę do odzyskania niepodległości.

Dzień ten ma szczególne znaczenie dla wszystkich Polaków: dla tych w kraju i zagranicą.  Polska wróciła na mapę Europy jako niezależne, suwerenne państwo. Wskrzesił to państwo zasób sił moralnych narodu, który oparł się złowrogim potęgom niszczycielskim i nie tylko zachował, ale pomnożył dorobek przeszłości. Wskrzesił Polskę upór, z jakim Naród Polski chciał niepodległości i nie spoczął - mimo tylu zawodów i klęsk aż ją osiągnał.  Nikt tej niepodległości Polsce nie zwrócił, i chociaż wdzięczny tym, którzy poparli nasz kraj w ciężkiej potrzebie, sam ją sobie wywalczył a granicę odrodzonej Rzeczypospolitej musiał wytyczać polskim bagnetem.  Miało to szczególnie dramatyczny charakter w zmaganiach na froncie wschodnim.

Wynik wojny Polski z bolszewicką Rosją przesądził nie tylko o losach naszego kraju ale, niewątpliwie, i o losach Europy.  Świadczyły o tym zamiary Moskwy wyrażone w dziennym rozkazie Marszalka Tuchaczewskiego do swojej armii:

"Na zachodzie rozstrzygają się losy powszechnej rewolucji, po trupie Polski wiedzie droga do światowego pożaru. Na Wilno, Mińsk, Warszawe, marsz!"

Zwycięstwo pod Warszawą w sierpniu 1920 r. i rozgromienie wojsk bolszewickich w kampanii 1920-21 ostatecznie zadecydowało o niepodległości Polski.  Znaczenie "Cudu nad Wisłą" trafnie scharakteryzował francuski generał Weygand przebywający w Polsce w okresie tamtej wojny.  Powiedział on, że:

"Opóźniła ona o lat dwadzieścia to zagrożenie, któremu Zachód stawiał czoło aż do wybuchu II wojny światowej, i że świat zaciągnął w 1920 r. wielki dług wdzięczności dla Polski, która raz jeszcze była przedmurzem cywilizacji chrzescijańskiej".

Zagrożenie i Terror od Wschodu i Zachodu

Jednakże Druga Rzeczpospolita była zagrożona niemal od początku przez dwa mocarstwa sąsiedzkie, których potencjał ludzki i gospodarczy niebawem stał się znów zgubny dla Polski.  Mocarstwa te złączyła wspólna nienawiść do młodego, dźwigającego się z ruin I Wojny Światowej i wojny z komunistyczną nawałą, ale zwycięskiego przecież kraju.  Choć grzęzła jeszcze w gospodarczym i finansowym chaosie, była jednak silna i wbrew szyderstwom dawnych zaborców nie "sezonowym" była państwem ani "bękartem Europy" jak ją określił minister spraw zagranicznych Rosji Sowieckiej, Wiachesław Mołotow.  Wbrew tym wrogim ocenom  państwo polskie, po wiekowym podziale zrastało się niemal z dnia na dzień w nierozerwalną całość.  Przez upowszechnienie oświaty i kultury naród polski dojrzewał szybko do roli rzeczywistego gospodarza Kraju.

Generał Marian Kukiel, wybitny znawca dziejów porozbiorowych Polski najlepiej określił Drugą Rzeczypospolitą i jej naród w tamtych czasach ale też i proroczo przewidział dobę dzisiejszą:

"Naród polski związany tradycją walk i cierpień za sprawę niepodległości, pojmując jej cenę, choć jeszcze po staremu niesforny i swarliwy, przejawił w groźnych chwilach zdolność do wielkich wysiłków i poświęceń i zawsze gotów był stanąć w obronie ojczyzny.  Naród twardy w pracy i zacięty w walce, był zarazem narodem tęgich mózgów, pracowitych chłopów i robotników, dzielnych żolnierzy, zdolny wznieść się na wyżyny bohaterstwa. Takim wynurzył się z ciężkich zmagań w latach 1919-1921.  Takim wynurzył się po latach dwudziestu z nowego, straszliwego krwawego potopu we wrześniu 1939 r., jak wielki posąg z jednej bryły, a tak hartowny, że w gromach nie pęknie - i nazwany będzie "natchnieniem narodów".

Polska jako sojusznik Aliantów wyszła z II wojny światowej zwycięsko, ale jako naród została przez nich opuszczona i zdradzona.  W  wyniku porozumień jałtańskich okupacja niemiecka zastąpiona została w naszym kraju terrorem stalinowskim i marksistowsko-leninowską ideologią. Nastąpił nowy okres całkowitego politycznego podporządkowania i gospodarczego wyniszczania naszego kraju przez Rosję Sowiecką i jej domowych, komunistycznych  najmitów.

Zwycięstwo "Solidarności"

Naród Polski, mimo tego komunistycznego zniewolenia i mimo opuszczenia przez wojennych sojuszników nie pogodził się jednak z narzuconym mu losem.  Nie pogodził się z włączeniem go do bloku sowieckiego jako państwa satelickiego, nie pogodził się z odcięciem go od Zachodu, którego przez tysiąclecia był częścią.  Od czasu tzw. "zwycięstwa socjalizmu" walczył o należne mu prawa, o wolność i niepodległość.  Historia ostatnich dziesięcioleci to dalszy przykład kolejnych zmagań o tę prawdziwą suwerenność.

Dzisiaj na ziemiach nad Wisłą stalinowski system opresji i dyktatury proletariatu jest już przeszłością.  Dzięki bezprzykładnemu wyzwaniu rzuconemu jeszcze w końcu lat 1970-tych i zwycięstwie ogólnonarodowego ruchu "Solidarności", Polska, a za nią pozostałe narody Europy Środkowej uzyskały pełną suwerenność.  Kraje te  weszły na drogę reform społeczno-ekonomicznych.

Sytuacja Geo-Polityczna i Gospodarcza

W tym samym niemal czasie gdy rozpadał się Związek Radziecki na zachodzie Polski powstało znów zjednoczone państwo niemieckie. Jednakże wszyscy Polacy oczekują, że nowe Niemcy w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i NATO staną się wszechstronnym i przyjaznym partnerem Polski, szczególnie w sferze gospodarczej.  Naszymi wschodnimi sąsiadami stały się dzisiaj niezależna Białoruś i Ukraina.  Nad Bałtykiem odrodziły się Estonia, Łotwa i Litwa.  Rosja, po upadku Związku Radzieckiego, boryka się z kryzysem gospodarczym a walki etniczne i rosnące procesy odśrodkowe występujace w wielu rejonach kraju grożą jego dalszym rozbiciem i osłabieniem.  Można stwierdzić, że chociaż obecna sytuacja na Wschodzie jest dla Polski korzystna, brak jest jednak stabilizacji w tym rejonie a to może obrócić się przeciw polskim interesom.  Rosja występuje ostro przeciwko inicjatywom Polski zmierzającym od stworzenia energetycznego NATO w Europie a Kreml opiera  się próbom ustanowienia nowych stosunków handlowych polsko-rosyjskich w ramach równego partnerstwa i wolnorynkowych zasadach.

Poparcie USA i Polonii Amerykańskiej

Naród amerykański, w tym również Polonia amerykańska, wspierały walkę Polaków z komunistycznym systemem, który w Europie odszedł już do historii.  Ameryka i Polacy za granicą pomagali w niełatwym czasie walki o odrodzenie Polski a następnie w okresie zmagań z faszyzmem i komunizmem.  Pomoc ta płynęła także w końcowym etapie polskiej rewolucji, gdy rodacy w kraju nie mogli mówić pełnym głosem.  Naród amerykański i Amerykanie polskiego pochodzenia byli gorącymi orędownikami przemian w Polsce i całej Europie Wschodniej za co społeczeństwo w kraju do dziś żywi ogromną wdzięczność.

Zwycięstwo „Solidrnosci”, rozpad Muru Berlińskiego, zakończenie zimnej wojny i wreszcie upadek imperium Sowieckiego nie byłyby do pomyślenia bez długotrwalego zaangażowania Stanów Zjednoczonych a szczególnie Prezydenta Reagana.

Eliminowanie Dziedzictwa Komunistycznego

Wejście Polski do zjednoczonej rodziny narodów Europy to kolejny  etap starań Polaków o połączenie się z Europą Zachodnią.  Nasza wizja Polski XXI wieku wiąże się z tymi właśnie procesami integracyjnymi, które - daj Boże - uchronią nas od doświadczeń, jakie są przedmiotem naszych licznych dotychczasowych rocznicowych rozważań i życzeń.

III Rzeczpospolita w okresie od sierpnia 1989 (objęcie władzy przez pierwszego nie-komunistycznego premiera - Tadeusza Mazowieckiego) do chwili obecnej poczyniła ogromne postępy w eliminacji komunistycznego dziedzictwa.  W tym procesie ogromną rolę odegrał nasz Papież Jan Paweł II.  Mimo istniejących jeszcze dziś różnic między partiami politycznymi demokracja w kraju rozwija się i kraj nasz stał się mekką inwestycji zagranicznych, które wraz z naszymi rodakami w kraju modernizują Polskę i zapewniają jej rosnące role na rynkach międzynarodowych.  Jednakże w dzisiejszych czasach społeczeństwo Polski walczy też na innych równie ważnych frontach: jest to batalia o odrodzenie moralne narodu po dziesiątkach lat komunistycznego dogmatu oraz o radykalna reforma gospodarcza.  Reedukacja narodowa to wysiłek wieloletni.  Biorą w nim udział rodziny, szkoły, kościół, władze samorządowe, słowem całe społeczeństwo. 

Reforma gospodarcza przyniosła wiele cierpień narodowi polskiemu.  Ten jednak okazuje zadziwiąjacą cierpliwość i wiarę w jej słuszność.  Na skutek likwidacji licznych nieefektywnych przesiębiorstw sektora publicznego miliony ludzi straciło pracę, koszty utrzymania silnie wzrosły i powstały też różnice w poziomie życia wsi i w miastach.  Z drugiej strony znikły w Polsce kolejki do sklepów, a rynek jest dobrze zaopatrzony.  Produkcja przemysłowa, eksport i pozytywny bilans handlu z zagranicą rosną a około 90 procent pracowników zatrudnionych jest w sektorze prywatnym. Rząd prowadzi konsekwentną politykę ekonomiczną, a to wzbudza coraz więcej zaufania u inwestorów zagranicznych, w tym Polonii amerykańskiej.  Według zachodnich ekspertów "Polska jest liderem przemian w Europie Wschodniej i pierwsza zakończy te przemiany".  Tak powiedział znany amerykański ekonomista Profesor Jeffrey Sachs, który rekomendował reformy gospodarcze w Polsce.  Przewidywał on, że w ciągu pięciu lat od początku polskiej terapii szokowej, przemiana może być kompletna.

Sprawiedliwość Dziejowa dla Polski

III Rzeczypospolita powstała, tak jak jej poprzedniczka - własnymi siłami narodu, z wewnętrznej inspiracji i woli oparcia się komunistycznej przemocy.  Historia powtórzyła się z zadziwiającą zbieżnością:  Upadek faszyzmu i III Rzeszy rozpoczął się w 1939 salwami pancernika "Schlezwig Holstein" w Gdańsku, na Westerplatte a prekursorem upadku komunizmu i Związku Radzieckiego stały się wydarzenia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina gdzie na początku lat 1970-tych padali pierwsi polscy robotnicy od kul komunistycznego aparatu przemocy.  Upadek Związku Sowieckiego był, m.in., następstwem zrywu „solidarnościowego” w Polsce, który doprowadził do zrzucenia jarzma Moskwy, ustanowienia w pełni suwerennego i demokratycznego państwa oraz przystąpienia Polski do NATO.  Następny krok w kierunku powrotu do zachodniej kultury, tradycji i wolnorynkowej gospodarki było uzyskanie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.

Jeśli można mówić o sprawiedliwości dziejowej to dopelniła się ona w latach począwszy od roku 1989.  Sześćdziesiąt siedem lat wcześniej Polska stała się ofiarą zbrojnej napaści z Zachodu i Wschodu.

Zwyciężyła wola narodu polskiego, który wybrał drogę demokracji, partnerskiej współpracy z krajami Unii Europejskiej i pomocy pozostałym narodom Centralnej Europy dążącymi do złaczenia się z Unia.  Nasz kraj stał się spolegliwym i ważnym strategicznym partnerem w ramach Unii i NATO, a także aktywnym aliantem Stanów Zjednoczonych w walce z terroryzmem i w rozwiązywaniu światowych problemów, w których zaangażowane są Narody Zjednoczone.

Patrzymy dziś z ufnością w przyszłość Polski i z dumą obchodzimy rocznicę jej Odrodzenia.

Przygotował dla p. Eli Filipczuk, Prezeski Domu Polskiego:
Prof. Włodek M. Kaczyński
Szkoła Spraw Morskich oraz Program Studiów Rosyjskich
i Wschodnio-Europejskich, Szkoła Studiów Zagranicznych
im. Henry M. Jacksona,
University of Washington
Seattle, WA 98195 – 10/14/06