Regulamin konkursu plastycznego pt. „Co w trawie piszczy”

English version of the Rules of the art contest “What hisses and chirps in the
grass” here.
§ 1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr na 18’tej Alei działający przy Polish Home Association – Dom Polski w Seattle pod adresem 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122.
§ 2
Założenia konkursu
1. Celem konkursu jest:
○ Wystawa oraz wyłonienie laureatów prac na ilustrację owada lub owadów zgodnie z
tematem: “Co w trawie piszczy?”
○ Pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
2. Harmonogram konkursu:
○ Ostateczny termin dostarczenia prac i nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2022r.;
○ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 czerwca 2022r.;
○ Powiadomienie laureatów konkursu: do 22 czerwca 2022 r.;
○ Wystawa prac oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się po przedstawieniu pt.
“Przygody Pchły Szachrajki”; planowanego na 24, 25 czerwca 2022r oraz 8 lipca.
§ 3
Uczestnicy
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi i muszą dotyczyć tematu konkursu.
3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
§ 4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie do 31 maja 2022 r. na adres e-mail:
teatr@polishhome.org zdjęcia pracy wraz z informacjmi o autorze: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, adres mailowy.
2. Rejestracja udziału w konkursie
3. Dostarczenia oryginału pracy plastycznej osobiście bądź na adres Domu Polskiego z
dopiskiem “Konkurs plastyczny”
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.
Dostarczenie wykonanej pracy jest zgodą na:
● udział w konkursie;
● publikację w Internecie oraz publikacją pracy w formie wystawy;
● publikację w prasie lokalnej;

§ 5
Wyniki konkursu i nagrody

1. Wyboru laureatów konkursu oraz wyróżnionych prac dokonuje Jury powołane przez Teatr na
18’tej.
2. Prace oceniane będą zgodnie z kryteriami:
○ zgodności z tematem konkursu;
○ pomysłowości;
○ oryginalności ujęcia tematu;
○ estetyki wykonania;
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Prace laureatów oraz prace wyróżnione w konkursie zostaną wystawione w odpowiednich
kategoriach wiekowych a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.polishhome.org/ i portalach
społecznościowych Domu Polskiego w Seattle, a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej.
§ 6
Prawa autorskie

1. Przystąpienie do konkursu oznacza, że autorzy prac konkursowych przeniosą nieodpłatnie na
Organizatora w całości autorskie prawa do pracy plastycznej.
§ 7
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu, w każdym
czasie, bez podania przyczyny.
2. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatora.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy
dla celów konkursu i oświadcza, że przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie
naruszają praw osób trzecich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodesłania niewykorzystanych prac konkursowych.
5. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i dostarczenia prac.